CMU Zoom

CMU ZOOM

ใช้งานครั้งแรกกรุณาลงทะเบียนด้วย CMU Account
First time users, please register with your CMU Account

สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว
For registered users

สำหรับผู้ที่ต้องการจอง Zoom Large meeting & Webinar หรือนักศึกษาที่ต้องการจอง Zoom Meeting
Zoom Large meeting/ Meeting and Webinar booking.

wrapper